นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee) ,คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ,คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nominating and Corporate Governance Committee) ,คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อ 12ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้งโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในการวางนโยบาย และดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมากๆ ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาพิจารณาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ สามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้ โดยสังเขปดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่นการได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทฯที่ถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ มีการแจ้งผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุม ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทฯจะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯรวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี พ.ศ. 2558 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคงรวมถึง มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
พนักงาน: บริษัทฯเน้นความสำคัญในด้านจริยธรรมของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการดำเนินงานตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯและพนักงานโดยรวม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย
ลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทฯมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ: บริษัทฯเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯจะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่งขัน บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย
ชุมชน: ​บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และส่วนร่วมในดำเนินงานด้วยความการรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯจัดให้มีขึ้น เช่น การจัดโครงการชุมชนสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งภายในและนอกองค์กร, การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผ่านการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมเป็นต้น
สิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาระบบป้องกันมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้หลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ตลอดการประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ Serm Suk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติคือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์และขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯโดยมีกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ร่วมเข้าประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

​คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือจากการประกอบธุรกิจหรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่บริษัทฯได้กำหนดหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการฏิบัติงาน

บริษัทฯ ถือหลักในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทฯมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ (Code of Conduct for Directors) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee’s Code of Conduct) ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารของบริษัทฯทุกคน ต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ทุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. บริหารความเสี่ยงกิจการ โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริต แล้วดำเนินการปฏิบัติป้องกันอย่างแข็งขัน ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยต่อเนื่อง
 2. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 3. ส่งเสริมการให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
 4. สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม
 5. เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท
 6. ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในลักษณะเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

 • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 • ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

​บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

​ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯกำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีนอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯสามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการบริหารงานได้

ในปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของค่าตอบแทนรายปี เงินบำเหน็จกรรมการ และสำหรับคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1.ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คงเดิม
 • ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 240,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
 • รองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
 • กรรมการอื่นได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 120,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
 • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
 • ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 240,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
 • รองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
 • กรรมการอื่นได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 120,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
 • ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 160,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบท่านละ 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 160,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบท่านละ 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 80,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 80,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริหาร คงเดิม
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ผลตอบแทนผู้บริหารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง
-ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ผลตอบแทนผู้บริหารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี พ.ศ. 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้งการประชุมกรรมการคณะอื่นๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้งโดยมีการบันทึกการเข้าประชุมของกรรมการและกรรมการคณะต่างๆ

โดยการกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้น เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธาน
 • นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการ
 • นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ​กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 8 ครั้งโดยเป็นการประชุมปกติ 4 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษ 4 ครั้ง เพื่อดูแล และสอบทานงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รวมทั้งคุณสุจินต์ หวั่งหลี และคุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นั้นมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีรายชื่อดังนี้

 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธาน
 • นายสมชาย บุลสุขี กรรมการ
 • นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ​กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง พิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ และข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกำหนดนโยบายบริษัท การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ และอนุกรรมการคณะต่าง ๆ การประเมินผลงานของกรรมการ การจัดทำคู่มือกรรมการ การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการไทย และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น คณะกรรมการฯได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการรพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

 • นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธาน
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
 • นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ​กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทฯด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ เป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูง การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนและตั้งเป้าการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี พ.ศ. 2557 และพิจารณาอัตราโบนัสประจำปีพนักงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม1  ประธาน
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์2  กรรมการ
 • นายสมชาย บุลสุข ​กรรมการ
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ​กรรมการ
 • นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
 • นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ3  ​กรรมการ

1 ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
2 รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
3 รับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 5 ท่าน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 • นายสมชาย บุลสุข ประธาน
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ​รองประธานคนที่ 1
 • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานคนที่ 2
 • นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
 • นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ
 • นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบสำคัญดังนี้

 • ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 • กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

อีกทั้งมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาสหากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนด หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็จะรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นอกจากนี้ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯได้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินในส่วนที่ 3ของรายงานประจำปี 56-1 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอันได้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุนเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุนและผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ