วิสัยทัศน์ 2020 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราในอีก 6 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเติบโต ความหลากหลาย ตราสินค้า การขายและกระจายสินค้า และความเป็นมืออาชีพ


วิสัยทัศน์ 2020

วิสัยทัศน์ 2020 คือแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้ระยะเวลา 6 ปีของกลุ่มไทยเบฟเอฟแอนด์เอ็น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจในอาเซียนที่มีทั้งความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากตำแหน่งผู้นาในภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีร่วมกันและดำเนินธุรกิจที่หลากหลายไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมต่อไป

วิสัยทัศน์ 2020 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราในอีก 6 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเติบโต ความหลากหลาย ตราสินค้า การขายและกระจายสินค้า และความเป็นมืออาชีพ

ตลอดการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ 2020 นี้ เราจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปของตลาด ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสินค้าหลักสร้างความแข็งแกร่งของการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายของเรา และสร้างความทันสมัยในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ 2020 เป็นเรื่องการสื่อสารให้ถึงผู้บริโภคผ่านตราสินค้า (โฆษณาให้ถึงใจ) และเพิ่มมูลค่าโดยการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกตลาดในภูมิภาค (ขายให้ถึงตัว)

เราดำเนินธุรกิจที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งต่างมีการบริหารและมีหน่วยงานสนับสนุนของตัวเอง ภายใต้กลุ่มไทยเบฟเอฟแอนด์เอ็น

ภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 นี้ เราจะมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าหลักที่ช่วยเติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้าและมีโอกาสที่จะเติบโตในภูมิภาคได้แก่ตราสินค้าดังต่อไปนี้แสงโสม หงส์ทอง เบลนด์ 285 และ รวงข้าว สาหรับกลุ่มสุรา เบียร์ช้าง สาหรับกลุ่มเบียร์ และเอส 100พลัส โออิชิ และ นิวทริซอยสาหรับกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์